میز اداری کنفرانس 5008

بررسی اجمالی میز اداری کنفرانس 5008

طول

215cm

عرض

110cm

ارتفاع

76cm