میز اداری کنفرانس 590

بررسی اجمالی میز اداری کنفرانس 590

طول

90cm و 120cm

عرض

80cm و 90cm

ارتفاع

73cm

مدل

بزرگ, کوچک