میز کنفرانس ۵۹۰

بررسی اجمالی میز کنفرانس ۵۹۰

طول

90cm و 120cm

عرض

80cm و 90cm

ارتفاع

73cm

مدل

بزرگ, کوچک