آلومینیومی دو جداره

بررسی اجمالی آلومینیومی دو جداره

جداره

دو جداره

متریال

آلومینیوم