میز اداری کنفرانس 5003

بررسی اجمالی میز اداری کنفرانس 5003

طول

180cm

عرض

90cm

ارتفاع

77cm