میز اداری کنفرانس 5009

بررسی اجمالی میز اداری کنفرانس 5009

طول

180cm

عرض

100cm

ارتفاع

75cm