میز اداری کنفرانس 559

بررسی اجمالی میز اداری کنفرانس 559

طول

340cm

عرض

225cm

ارتفاع

76cm