میز مدیریت ۱۰۸

بررسی اجمالی میز مدیریت ۱۰۸

طول

220cm

عرض

165cm

ارتفاع

75cm