میز مدیریت ۱۴۵

بررسی اجمالی میز مدیریت ۱۴۵

طول

180cm

عرض

160cm

ارتفاع

77cm