میز مدیریت ۱۵۰

بررسی اجمالی میز مدیریت ۱۵۰

طول

180cm

عرض

160cm

ارتفاع

76cm