میز مدیریت 150

بررسی اجمالی میز مدیریت 150

طول

180cm

عرض

160cm

ارتفاع

76cm