میز مدیریت ۱۵۷

بررسی اجمالی میز مدیریت ۱۵۷

طول

160cm و 186cm

عرض

156cm

ارتفاع

76cm