میز مدیریت 167

بررسی اجمالی میز مدیریت 167

طول

200cm و 225cm

عرض

180cm

ارتفاع

76cm