میز مدیریت ۱۶۷

بررسی اجمالی میز مدیریت ۱۶۷

طول

200cm و 225cm

عرض

180cm

ارتفاع

76cm