میز کارشناسی ۳۲۶

بررسی اجمالی میز کارشناسی ۳۲۶

طول

165cm

عرض

135cm

ارتفاع

75cm