میز اداری کارشناسی 326

بررسی اجمالی میز اداری کارشناسی 326

طول

165cm

عرض

135cm

ارتفاع

75cm