میز کارشناسی ۳۵۷

بررسی اجمالی میز کارشناسی ۳۵۷

طول

150cm و 180cm

عرض

70cm و 75cm

ارتفاع

76cm

مدل

بزرگ, کوچک