میز کارشناسی ۳۶۵

بررسی اجمالی میز کارشناسی ۳۶۵

طول

160cm

عرض

75cm

ارتفاع

75cm