میز اداری کارشناسی 365

بررسی اجمالی میز اداری کارشناسی 365

طول

160cm

عرض

75cm

ارتفاع

75cm