میز کارمندی 257

بررسی اجمالی میز کارمندی 257

طول

140cm

عرض

70cm

ارتفاع

76cm