میز کارمندی ۲۵۷

بررسی اجمالی میز کارمندی ۲۵۷

طول

140cm

عرض

70cm

ارتفاع

76cm