میز کنفرانس ۵۲۰

بررسی اجمالی میز کنفرانس ۵۲۰

طول

780cm

عرض

270cm

ارتفاع

73cm