میز کنفرانس ۵۲۴

بررسی اجمالی میز کنفرانس ۵۲۴

طول

920cm

عرض

312cm

ارتفاع

73cm