میز کنفرانس ۵۸۹

بررسی اجمالی میز کنفرانس ۵۸۹

طول

390cm

عرض

160cm

ارتفاع

75cm