کتابخانه اداری 4008

بررسی اجمالی کتابخانه اداری 4008

طول

210cm

عرض

42cm

ارتفاع

180cm

مدل

بزرگ, کوچک