کتابخانه اداری 417

بررسی اجمالی کتابخانه اداری 417

طول

250 و cm 200

عرض

42cm

ارتفاع

180cm

مدل

بزرگ, کوچک