کتابخانه اداری ۴۱۷

بررسی اجمالی کتابخانه اداری ۴۱۷

طول

250 و cm 200

عرض

42cm

ارتفاع

180cm

مدل

بزرگ, کوچک