مجموعه فرامین در راستای مشتری مداری از تاریخ ۱۳۹۸/۱/۲۰ اقدام به تولید و بسته بندی محصولات به صورت دمونتاژ عرضه می دارد.

فرامین ابتکاری نوین